Skattefrie gaver eller ikke?

Hvor mye kan dere som arbeidsgiver gi medarbeiderne på legekontoret i gave før det utløser skatteplikt for de ansatte? Fra 2021 økte grensen for skattefrie gaver fra 2000 til 5000 kr per år. Kravet som at gaven må gis som generell ordning er også opphevet.
Foto: Porapak Apichodilok

Hvor mye kan dere som arbeidsgiver gi medarbeiderne på legekontoret i gave før det utløser skatteplikt for de ansatte? Fra 2021 økte grensen for skattefrie gaver fra 2000 til 5000 kr per år. Kravet som at gaven må gis som generell ordning er også opphevet.  

 

Dette får du vite om gaver betalt av arbeidsgiver: 

 • Er alle gaver skattepliktig?
 • Hva er naturalytelser?
 • Gave inntil 5000 kr er skattefritt og andre unntak
 • Jubileumsgaver som er skattefrie
 • Oppmerksomhetsgaver som ikke anses som skattepliktig
 • Personalrabatter 
 • Velferdstiltak som gir skattefrihet
 • Hvem har ansvar for at skatteetaten skal ha opplysninger?

 

Er alle gaver skattepliktig? 

Hovedregelen er at alle ytelser som består av enten kontanter, gaver eller frynsegoder (naturalytelser) regnes som skattepliktig inntekt. Det gjelder både gaver fra arbeidsgiver, og fra tredjeparter, som arbeidstaker får i arbeidsforholdet. 

 

Hva er naturalytelser?

Naturalytelser skal som regel betales skatt av og er det samme som frynsegoder, det som kommer på toppen av lønnen. Det er tre måter å verdsette naturalytelser på: 

 • Pris: Det arbeidsgiveren betalte for. 
 • Sats: Noen har heller etter fast sats. Eksempler er telefon, internett, fri bil eller kost. Hvis selskapet betaler en ansatts telefonregning på 6000 kr løpet av et år, er beløpet som beskattes som en inntekt av den ansatte likevel bare den faste satsen på 4392 kr/år i (2022).
 • Individuell verdsettelse: Denne brukes bare når et selskap stiller en bolig til disposisjon for ansatte (fri bolig). De må da kontakte Skatteetaten for å få en vurdering av verdien, som legges til grunn for fordelsbeskatningen av denne naturalytelsen.

 

Gave inntil 5000 kr er skattefritt og andre unntak

Det fins unntak på naturalytelser som er skattefrie, og ansatte kan få ganske store tillegg til lønnen uten å måtte betale skatt. Den generelle gaveregelen kan benyttes uten at det er noen spesiell anledning. Det er ingen skatteplikt hvis verdien av gaven eller samlet for alle gaver i arbeidsforhold ikke overstiger 5000 kr per ansatt per år.Beløpsgrensen gjelder samlet for gaver fra både egen arbeidsgiver og tredjeparter.  Det gjelder bare om gaven ikke er kontanter og ikke kunne veksles inn i penger. Et eksempel på dette er julegave. 

I tillegg til ansatte er styremedlemmer omfattet av skattefritaket. Skattefritaket gjelder også hvor den ansatte/styremedlemmet er aksjonær, og selv om det ikke er andre ansatte i selskapet. 

Arbeidsgiver må imidlertid være klar over at det ikke er fradragsrett for merverdiavgift på innkjøp til bruk for gaver til ansatte.

 

Jubileumsgaver som er skattefrie

Ansatte kan få skattefrie gaver i forbindelse med markeringer som kan kombineres med de andre gavereglene.

 • Ved ansettelsestid i minst 20 år, og deretter hvert tiende år. Verdi inntil kr 8000. 
 • Bedriften feirer 25 år, eller antall år som er delelig med 25. Verdi inntil kr 4000. 
 • Bryllup, pensjon, avslutning av arbeidsforhold etter minst 10 år og fyller 50 år og deretter hvert tiende år. Verdi inntil 4000 kr. 

 

Oppmerksomhetsgaver som ikke anses som skattepliktig

Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi, f.eks. blomster, konfekt, rimelig vinflaske eller lignende kan gis skattefritt. Her er det ingen beløpsgrense. 

 

Personalrabatter

Arbeidstaker kan få personalrabatter på varer og tjenester som omsettes i arbeidsgiverens virksomhet og i et annet selskap i samme konsert, skattefritt inntil beløp på 8000 kr. 

 

Skattefrie velferdstiltak

Som legekontor kan du som arbeidsgiver legge til rette for økt trivsel og samhold på arbeidsplassen, gjennom tiltak av sosial eller velferdsmessig art. Dette kalles velferdstiltak. Enkeltstående tilstelninger som julebord, årsfest og andre sosiale arrangementer vil derfor være skattefrie når tilstelningen er et fellesarrangement, og den økonomiske fordelen anses som rimelig.

Eksempler på velferdstiltak er sponset bedriftshytte, julebord/sommerfest o.l., tilskudd til bedriftsidrettslag og billig kantine. 

 

Hvem har ansvar for at Skatteetaten skal ha opplysninger?

Skattefrie gaver skal ikke innrapporteres. Overstiger verdien ovennevnte beløpsgrense, skattlegges det overskytende fullt ut som lønn. Dersom vilkårene for skattefritak ikke oppfylles, for eksempel fordi gaven gis som pengebeløp, skattlegges hele gaven som lønn.

Det er du som arbeids- og oppdragsgiver som skal gi Skatteetaten opplysninger om skatte- og trekkpliktige ytelsene arbeidstakeren får. Det skal stå i sammenstillingen av inntekter, fradrag og trekk (årsoppgaven) som arbeidstakeren skal motta fra legekontoret i januar.  Dersom arbeidsgiver ikke har gjort dette, har arbeidstakeren plikt til å føre opp verdien selv i skattemeldingen. 

Som arbeidsgiver er man pliktig til å ta med verdien av de skattepliktige ytelsene i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

Les mer på Skatteetaten sine sider.